Ett formål med anleggsbidraget er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning. Nettselskapet krever at kunden(e) som utløser nye nettilknytninger eller forsterkninger i eksisterende nett dekker inntil 100% av de nødvendige anleggskostnadene.

Hvor stor andel kunden skal dekke avhenger av kundens effektbehov, og om det er eller vil bli andre kunder som er tilknyttet anlegget.
Før kunden aksepterer tilbud om tilknytning eller forsterkning, skal nettselskapet gi et estimat på anleggsbidraget. Estimatet er viktig for at kunden skal kunne vurdere nettilknytning opp mot alternative tiltak. I henhold til informasjonsplikten plikter nettselskapet å spesifisere beregningsgrunnlaget på en slik måte at kunden i samråd med sakkyndig kan ta stilling til rimeligheten i kostnadsoverslaget. Dersom kunden godtar vilkårene er nettselskapet i henhold til leveringsplikten og tilknytningsplikten pålagt å knytte kunden til nettet.

Et annet formål med anleggsbidraget er å fordele kostnadene mellom kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder. Hovedprinsippet er at investeringer i nettet som utløses av en kunde, betales av kunden som utløser investeringen.
De deler av anleggsbidraget som kunden ikke dekker selv, men som dekkes av nettselskapet, blir dekket gjennom høyere nettleie fra nettselskapets kunder.

Når skal nettselskapet kreve inn anleggsbidrag?

 1. Forespørsel om ny nettilknytning
 2. Forespørsel om økt kapasitet
 3. Forespørsel om bedre kvalitet
 4. Forespørsel om 1. eller 2. innenfor tiårsregelen

 Hvordan går jeg som kunde fram? 

 • Ta kontakt med NettiNords nettavdeling og legg frem behovet. Se punktene over.
  Vi trenger opplysninger om plassering av anlegget; kart, G/Bnr., adresse.
  Videre trenger vi størrelse på uttak; antall kW, størrelse på overbelastningsvern, ev. ønske om annet spenningsnivå enn standard i det aktuelle området, kvalitet utover standard, ønsket tidspunkt for tilkobling etc. Det kan være nødvendig for kunden å søke bistand hos elektrofagkyndige ( elentreprenør, rådgivende ingeniør) for å kunne anslå behovet for kapasitet og ev. kvalitet. 
 • Ut fra opplysningene vil vi vurdere om det er nettkapasitet og driftsmessig forsvarlig å tilknytte anlegget. Vi utarbeider et kostnadsoverslag på utbygging og eventuell forsterkning av eksisterende nett.
 • Estimert anleggsbidrag (kostnadsoverslaget) oversendes kunden. Hvis anleggsbidraget aksepteres av kunden inngås en avtale om nettilknytning. Normalt krever vi inn anleggsbidraget før vi setter i gang prosjektet.
 • Når prosjektet er ferdigstilt blir det avregnet etter reelle kostnader, og differansen mellom estimert anleggsbidrag og virkelige kostnader blir innkrevd, ev. utbetalt.
  Det er satt en grense på maksimal overskridelse av det estimerte anleggsbidraget på 15 %. Hvis en overskridelse skyldes endrede krav fra kunden gjelder ikke denne grensen. Det må da utarbeides et nytt estimat. 

Forventet behandlingstid?

Behandlingstiden kan variere avhengig av flere forhold. Stikkord er intern kapasitet, årstid, hvilken type tilknytning det dreier seg om etc.

Generell forventning for en husholdningskunde bør være at nettselskapet legger frem estimert anleggsbidrag innen 3 -5 uker etter klarlagt bestilling.

Utførelse av selve prosjektet bør skje innen 4 måneder.

Nettselskapet kan bruke lenger tid enn dette, men det må være begrunnet. Vi vil informere om behandlingstiden mer konkret i hvert enkelt tilfelle.

Betalingspraksis

Hovedregelen er at anleggsbidraget kreves innbetalt før vi går i gang med et prosjekt. 

Tiårsregel

Hvis en kunde bekoster utbygging av et anlegg som kan forsyne andre kunder senere, skal den som har bekostet anlegget ha tilbakebetalt en andel av sin innbetaling. Dette gjelder hvis den nye tilknytningen skjer innen ti år. 

Klagemulighet

Hvis en kunde er misfornøyd med nettselskapets behandling og praktisering av reglene kan en klage til NVE.

Flere opplysninger om reglene finnes her på NVEs hjemmesider.