Alle virksomheter plikter å etablere et Internkontrollsystem. Internkontrollen skal "tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen." (IK-forskriftens §5).
Her finner du hele forskriftsteksten med kommentarer.
I bedrifter hvor det er områder med eksplosjonsfare gjelder i tillegg Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer.

Internkontrollforskriften gjelder for virksomheter som omfattes av i alt 8 lover, hvor Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr er den ene. Denne loven hjemler flere forskrifter, hvor de viktigste er