Fungerende internkontroll vil utvilsomt bidra til økt elsikkerhet og er følgelig helt i tråd med Elsikkerhetsavdelingen hovedoppgave. Vi har derfor satt opp en oversikt over hva man bør ha i tankene når man skal utarbeide eget system.
Det er viktig at man tenker enkelt og kommer i gang med noe. Rutinene/sjekklistene kan senere utvides/tilpasses etter den enkeltes erfaringer.
Det er viktig at alle ansatte blir delaktige i prosessen. Det er til de ansattes og bedriftens beste at man utvikler sunne og enkle rutiner for HMS-arbeidet.

Alle må føle ansvar for å rapportere avvik som oppstår. Rutinene som etableres for å ivareta sikkerheten ved det elektriske anlegget må inngå som en del av virksomhetens totale internkontrollsystem.

www.regelhjelp.no finner man bransjespesifikke krav til innhold i internkontrollsystem .


Alle bedrifter bør eksempelvis ha rutiner for:

 • Innkjøp av utstyr; at utstyret oppfyller gjeldende sikkerhetskrav (er CE-merket) og tilpasset den planlagte bruk For virksomheter som omsetter elektrisk utstyr gjelder egne rutiner.
  At installasjonsarbeid blir utført av registrert elektroinstallatør. Man kan selv sjekke om en elektroinstallatør er registrert, dette gjøres enklest ved å velge Fra|Til på postnummer (søk på foretaksnavn fungerer dårlig).
 • At man etter utført installasjonsarbeid mottar samsvarserklæring og tilhørende underlagsdokumentasjon
 • At samsvarserklæringer og underlagsdokumentasjon blir oppbevart "til evig tid."
 •  
  Utskifting, reparasjon og ev. kassasjon av defekt utstyr
 • Tilgjengelighet til, og orden i, fordelinger / tavlerom
 • Å sjekke om sikringer er unormalt varme
 • Entydig / tilfredsstillende merking i sikringsskap
 • Å sjekke at fordelinger er berøringssikre (kan betjenes sikkert uten å risikere å få strøm)
 • Å feste kabler / utstyr som har løsnet
 • Begrensning av skjøteledninger og andre provisoriske løsninger
 • Å sjekke om utstyr er unormalt varmt, ev. brunsvidd
 • Å hindre tildekking av varmeovner, TV eller annet elektrisk utstyr helt eller delvis, slik at varmeavgivelse hindres. (Tildekking med gardiner, møbler osv.)
 • Å konferere med elektroinstallatør eller Elsikkerhetsavdelingen ved bruksendring av rom. (Mer støv, fuktighet, krav til jording osv.)

 

 
Noen av ovennevnte punkter kan inngå i en sjekkliste, mens andre ting kan gå på å bevisstgjøre den enkelte på faremomenter med elektrisk anlegg og utstyr.

Ovennevnte gjelder generelt for alle bedrifter. En del bedrifter må ha langt mer omfattende rutiner knyttet til elanlegg og -utstyr. I tillegg vil mange bedrifter være omfattet av mer bransjespesifikke forskriftskrav som eks. omfatter elektromedisinsk utstyr, omsetnikng av elektrisk utstyr osv.

Har du spørsmål om internkontroll kontakt oss i Det lokale eltilsyn