• Vi sender orienteringsbrev om den forestående kontrollen. I brevet orienterer vi litt om bakgrunnen for besøket og hvilke forventninger vi har til bedriften.
  • Kontrollen gjennomføres ved at vi gjennomgår bedriftens IK-system sammen med daglig leder og ev. andre involverte personer.
  • Deretter tar vi en stikkprøvebasert kontroll av det elektriske anlegget. (Ikke en fullstendig gjennomgang, men kun en stikkprøve for å se at vedlikeholdsrutinene fungerer).
  • Etter kontrollen sendes rapport som beskriver resultatet av kontrollen.
  • Er det avdekket feil/mangler ved IK-systemet, vil bedriften få en frist for tilbake melding, hvor man må beskrive hvordan og når IK-systemet blir endret for å ivareta de avvikene som ble påpekt.
  • Er det avdekket feil/mangler ved elanlegget, vil bedriften motta rapport som beskriver feilene/manglene. Bedriften må engasjere registrert elektroinstallatør for å rette feilene.
  • Hvis tilbakemelding ikke blir gitt, vil bedriften bli fulgt opp/purret til saken er avsluttet.