Generelt om nettleie

Når du kjøper strøm betaler du for to produkt som har ulik pris og som i stor grad er uavhengig av hverandre. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra den kraftleverandøren du har valgt, og du betaler en tariff (nettleie) for overføring av denne strømmen til det nettselskapet som har monopol på levering av strøm innenfor området du holder til i. Ettersom nettselskapene har monopol regulerer NVE inntektene til disse selskapene.

Tariffer (nettleie)

NVE bestemmer hvert år en individuell inntektsramme for nettselskapene som danner grunnlag for nettleie. Inntektsrammen skal over tid dekke kostnadene ved drift og avskriving av nettet, i tillegg til å gi en rimelig avkasting på investert kapital gitt effektiv drift, utnytting og utvikling av nettet. Nettselskapene kan ikke justere tariffene for å få dekket alle sine kostnader fullt ut. Tariffene (nettleien) skal beregnes av nettselskapene slik at inntektene for det enkelte år så langt som råd ikke overstig inntektsrammene i eget nett og de kostnadene som kan dekkes inn som et tillegg. Reglene seier også at selskapene si avkasting ikke skal være urimelig høy.