2021 Fastledd   (kr/år) Energiledd øre/kWh Effektledd   (kr/kW) Effekt kW
Vinter sommer
Husholdning/hytter 5 480 26,40    
27,40 25,40
Små næring 6 280 25,40
26,40 24,40
Store næringer 19 770 18,50 610 0-100
460 101-200
310 201-
Gatelys uten måler 1 350 27,00    
Uten måler < 0,5 kW 1 350 27,00

 

Merverdiavgift (for tiden 25%) kommer i tillegg for næring.
Avgift til Enova SF på 1 øre/kWh er inkludert i husholdningsforbruk på energileddet.

Avgift til Enova SF på 800kr/år pr. målepunkt er inkludert i fastleddet for andre sluttbrukere enn husholdninger.
 

Se mer informasjon på www.enova.no 

Basistariffen er uten tidsdifferensiering,

Små kunder over 8000kWh/år kan velge tidsdifferensiering med 1 års bindingstid.

Sommertariff er fra 01.05 - 30.09 og vintertariff 01.10 - 30.04.

Små næring for inntil 100.000 kWh/år maks OV på 160A/230V og 100A/400V.

Store næringers effektledd avregnes med foregående måneds høyeste timemaks.

Alle tariffer avregnes og faktureres månedlig.

Husholdninger og offentlig forvaltning i forsyningsområdet er fritatt forbruksavgift. 

AMS-gebyr: kr 1.500,- inkl mva. for kunder som har søkt og fått fritak for montasje av AMS måler.